Regulamin Konkursu „WPŁAĆ DROBNIAKA NA ZWIERZAKA I WYGRAJ PREZENCIAKA” (dalej „Regulamin”)  

Podmioty organizujące Konkurs 

 1. Niniejszy regulamin Konkursu („Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie  „WPŁAĆ DROBNIAKA NA ZWIERZAKA I WYGRAJ PREZENCIAKA” („Konkurs”). 
 2. Organizatorem oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Passive Instal sp. z o.o. z siedzibą w  Częstochowie, ul. Cmentarna 9/11, 42-202 Częstochowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000880977, NIP: 5732924255, REGON:  388038795, kapitał zakładowy 40.000,00 zł, wpłacony w całości („Organizator”). 
 3. Inicjatorem zbiórki pieniężnej, o której mowa w § 2 ust. 3 lit. a) jest fundacja „FUNDACJA POMOCY  ZWIERZĘTOM „DO SERCA PRZYTUL PSA”, ul. Kościuszki 40, 42-300 Myszków, NIP: 5771972092,  REGON 242629756 („Fundacja”). Za przeprowadzenie ww. zbiórki pieniężnej w całości  odpowiedzialna będzie Fundacja, a Organizator jej nie prowadzi oraz nie bierze odpowiedzialności  za prawidłowość jej przeprowadzenia. Organizator otrzymał od Fundacji informację, że zbiórka  pieniężna, o której mowa powyżej nie będzie zbiórką publiczną, o której mowa w ustawie z dnia 14  marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1672).  Jednocześnie Konkurs nie jest świadczeniem usług na rzecz Fundacji, a stanowi jedynie akcję  promocyjną pro bono, mającą na celu wsparcie celu Fundacji jakim jest zapewnienie opieki  zwierzętom bezdomnym. 
 4. Konkurs nie jest grą hazardową (w szczególności grą losową) w rozumieniu ustawy z dnia 19  listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 227). 
 5. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ogłoszenie o Konkursie będzie  opublikowane na stronie internetowej https://www.facebook.com oraz na stronie  https://www.instagram.com. 
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez  serwis Instagram czy Facebook, ani serwisy z nimi związane. Informacje podawane przez osobę  zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi  Instagram czy Facebook. Jednocześnie Organizator wskazuje, że dane osobowe osoby zgłaszającej  udział w Konkursie będą przetwarzane jedynie przez Organizatora i nie będą przekazywane  Fundacji. 
 7. W trakcie trwania Konkursu Regulamin będzie dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora  (Częstochowa (42-202), ul. Cmentarna 9/11) oraz na stronie internetowej www.passive instal.pl/regulamin-konkursu/, na której Regulamin będzie umieszczony w formie linku do pliku  .pdf, co umożliwi jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w normalnym toku czynności.  
 8. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie do  Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż osoba chcąca  wziąć udział w Konkursie zapoznała się z treścią Regulaminu i go akceptuje, wyraziła zgodę, iż w  razie wygranej nazwa użytkownika używana w serwisach społecznościowych, o których mowa w  ust. 5, imię i nazwisko oraz treść komentarza konkursowego zostaną opublikowane na stronach  internetowych, o których mowa w ust. 5. 
 9. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu  dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyboru zwycięzców Konkursu,  Organizator powoła komisję konkursową („Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane  przez Organizatora. 

Uczestnicy Konkursu, warunki udziału 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do  czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1610) („k.c.”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie organów Organizatora, Fundacja,  pracownicy Fundacja, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia Konkursu, osoby  współpracujące z ww. podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz  członkowie ich najbliższych rodzin tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice  małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
 3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie (uzyskania statusu „Uczestnika”) jest łączne spełnienie przez osobę, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2, następujących  warunków: 
 4. a) dokonanie w Czasie Trwania Konkursu wpłaty co najmniej kwoty 5,00 zł (słownie: pięć  złotych) na zbiórkę pieniężną uruchomioną i prowadzoną przez Fundację na portalu  internetowym ratujemyzwierzaki.pl pod adresem:  

https://www.ratujemyzwierzaki.pl/zawiercianskiebezdomniaczki („Zbiórka”); b) dokonanie w Czasie Trwania Konkursu wpisu komentarza pod postem opublikowanym na  portalach, o których mowa w § 1 ust. 5, ogłaszającym rozpoczęcie Konkursu, w którym to  komentarzu zostanie wskazana odpowiedź na pytanie: „Jaką rolę pełnią w Waszym życiu  zwierzaki” oraz niesunięcie ww. wpisu przed chwilą opublikowania wyników Konkursu, o której  mowa w § 3 ust. 3; 

 1. c) przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres: konkurs@passiveinstal.pl : potwierdzenia dokonania przelewu kwoty, o której mowa w lit. a) na Zbiórkę; danych osobowych co najmniej w postaci imienia i nazwiska osoby, która chce być  

Uczestnikiem Konkursu oraz nazwy użytkownika konta, za pomocą którego komentarz, o  którym w lit. b) został dokonany. 

Po spełnieniu wszystkich ww. warunków, z chwilą wypełnienia ostatniego, ww. osoba staje się  uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”). 

 1. Wszystkie posty (zgłoszenia i komentarze), zawierające treści obelżywe lub obraźliwe, naruszające  czyjeś prawa autorskie, zawierające treści erotyczne, niecenzuralne, ośmieszające, nieprzyzwoite,  naruszające powszechnie akceptowane zasady moralności, naruszające godność osobistą,  nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych a także takie, które nie zawierają  podstawowych wymagań stawianych przez warunki Konkursu opisane w ust. 3 zostaną usunięte  przez moderatorów i nie będą mogły wziąć udziału w Konkursie. 
 2. Nadsyłając zgłoszenie, Uczestnik zaświadcza, że jest wyłącznym autorem komentarza i przysługują  mu do tego utworu wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie  osobiste i majątkowe, jak również, że zgłoszenie jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości  Uczestnika, nie było dotychczas nigdzie publikowane, jak również nie jest obciążone prawami osób  trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 
 3. Jeden Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Konkursie tj. może kilkakrotnie wypełnić wszelkie  warunki wynikające z ust. 3 (każdorazowo publikując nowy komentarz i dokonując kolejnego  niezgłoszonego wcześniej przelewu na Zbiórkę oraz dokonując warunków rejestracyjnych), przy  czym może tylko jednokrotnie wygrać jedną nagrodę w trakcie trwania Konkursu. 
 4. Komisja w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 3,spośród osób, które spełniły wszystkie wymagania  przewidziane w Regulaminie oraz w prawidłowy sposób dokonały zgłoszenia i udzieliły najlepszych  w ocenie Komisji odpowiedzi na pytanie konkursowe, wybierze łącznie 3 zwycięzców – 1 z nagrodą  I stopnia, 2 z nagrodą II stopnia. Ocenie podlegać będzie kreatywność, jakość i najlepsze  odzwierciedlenie tematyki Konkursu (najlepsze i najbardziej pomysłowe komentarze odnoszące się  do pytania zadanego przez Organizatora, o którym mowa w ust. 3 lit b).  

Czas trwania Konkursu 

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.03.2024 r. o godzinie 10:00:00 i zakończy się dnia 21.04.2024 r. o  godzinie 23:59:59 („Czas trwania Konkursu”). W Czasie trwania Konkursu na stronach, o których  mowa w § 1 ust. 5 będą opublikowane ogłoszenia informujące o Konkursie, wraz odnośnikiem do 

niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia do udziału w Konkursie można dokonać wyłącznie w drodze e maila przesłanego na adres konkurs@passiveinstal.pl 

 1. Informację o wygranej Uczestnik Konkursu otrzyma w wiadomości e-mail na adres, z którego  Uczestnik dokonał zgłoszenia uczestnictwa. Organizator nie będzie wysyłał powiadomień do osób,  które nie zostały zakwalifikowane jako zwycięzcy Konkursu. 
 2. Organizator opublikuje wyniki konkursu w formie postów na stronach internetowych, o których  mowa w § 1 ust. 5 w terminie 8 dni od chwili zakończenia Konkursu, wskazując w treści postów nazwy użytkowników zwycięzców oraz treść komentarzy, które Komisja zakwalifikowała do przyznania nagród (zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 ust. 3 i 7). 
 3. O szczegółach odbioru nagrody zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo na adresy e-mail, z  których zostało dokonane zgłoszenie (§ 2 ust. 3 lit. c) („Powiadomienie mailowe Organizatora”).  W odpowiedzi na ww. wiadomość Organizatora zwycięzca jest zobowiązany w formie wiadomości  e-mail podać dane adresowe w postaci co najmniej miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, numeru  domu (i mieszkania, jeśli konieczne) oraz numeru telefonu, w terminie 7 dni od daty wysłania  Powiadomienia mailowego Organizatora, celem umożliwienia wysłania przez Organizatora nagrody  rzeczowej. W przypadku braku dokonania ww. obowiązku wskazania danych adresowych i numeru  telefonu zwycięzca traci prawo do nagrody i pozostaje ona dyspozycji Organizatora. Taki sam skutek  następuje w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, pomimo  jednokrotnego wysłania nagrody przez Organizatora na adres wskazany przez zwycięzcę. Ww. dane  zwycięzcy zostaną wykorzystane również w celu odprowadzenia podatku dochodowego. 
 4. Nagrody zostaną wysłane na adres podany przez zwycięzcę w wiadomości e-mail, w terminie 7 dni  roboczych od wysłania przez zwycięzcę Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 4.  Odpowiedzialnym za wysyłkę nagród jest Organizator, przy czym Organizator może powierzyć  wysyłkę podmiotowi trzeciemu. 

Nagrody 

 1. Nagrodą I stopnia w Konkursie jest robot sprzątający iRobot Roomba I7 o wartości brutto 1900,00  zł (słownie: tysiąc dziewięćset złotych). Organizator przewiduje przyznanie 1 (słownie: jednej)  nagrody I stopnia. Dodatkowo do nagrody I stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w  wysokości 211,09 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych i dziewięć groszy). Łączna całkowita  jednostkowa wartość nagrody I stopnia wynosi 2111,09 zł (słownie: dwa tysiące sto jedenaście  złotych i dziewięć groszy), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 211,09 zł (słownie: dwieście  jedenaście złotych i dziewięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku  dochodowego od wygranej w wysokości 10 % wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny  podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT. 
 2. Nagrodą II stopnia w Konkursie jest karta podarunkowa Media Expert o wartości brutto 500,00 zł  (słownie: pięćset złotych). Organizator przewiduje przyznanie 2 (słownie: dwóch) nagród II stopnia. Dodatkowo do każdej nagrody II stopnia Organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości  55,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy). Łączna całkowita jednostkowa  wartość każdej nagrody II stopnia wynosi 555,55 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych  i pięćdziesiąt pięć groszy), przy czym część pieniężna nagrody II stopnia w kwocie 55,55 zł (słownie:  pięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego  podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10 % wartości nagrody. Organizator odprowadzi  należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację  PIT. 
 3. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do całości nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe  wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody ani wypłacenie  ekwiwalentu pieniężnego zamiast wydania nagrody rzeczowej. Rezygnacja z części nagrody jest  równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub dyskwalifikacji uczestnika w związku z  niespełnieniem warunków Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody  kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 
 5. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych zwycięzców w momencie  wydania nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, w tym przed wydaniem nagrody. 

Prawa własności intelektualnej 

 1. Osoba, która opublikuje odpowiedź na pytanie konkursowe, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. b)  („Odpowiedź konkursowa”) oświadcza, że jest jej twórcą w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994  r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) oraz, że przysługują mu  prawa własności intelektualnej do Odpowiedzi konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie  osobiste i majątkowe. Uczestnik oświadcza również, że Odpowiedź konkursowa nie była dotychczas  nigdzie publikowana lub rozpowszechniana oraz że nie jest obciążona prawami osób trzecich. 
 2. Osoba, która opublikuje Odpowiedź konkursową (chwila publikacji komentarza pod postem  opublikowanym na portalach, o których mowa w § 1 ust. 5, ogłaszającego zorganizowanie  Konkursu), udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji niewyłącznej, na okres 5 lat,  nieograniczonej co do miejsca, do Odpowiedzi konkursowej na wszystkich polach eksploatacji  znanych w chwili dokonywania publikacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: 
 3. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi konkursowej – wytwarzanie określoną  techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu  magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 4. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi konkursowej – publiczne wykonanie, wystawienie,  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie  Odpowiedzi konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w  czasie przez siebie wybranym. 
 5. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do wykorzystania Odpowiedzi konkursowej dla własnych  celów reklamowych i promocyjnych na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz publikację Odpowiedzi konkursowej do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych. Osoba publikująca  Odpowiedź konkursową zgadza się na publikację, jak również na dokonanie zmian oraz modyfikację  Odpowiedzi konkursowej. 

Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), ( „RODO”), Administratorem  danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu jest Passive Instal sp. z  o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Cmentarna 9/11 , 42-202 Częstochowa, e-mail: biuro@passive instal.pl. 
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie wszelkich czynności związanych z  przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności przyznanie i wysyłka nagród, jak również  wykonanie wszelkich obowiązków podatkowych, uzyskanie których to danych jest niezbędne do  przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). 
 3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu  realizacji obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności: a) przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od  nagród w Konkursie. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Organizator przetwarza dane  osobowe;  

 1. b) przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie  reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są  przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego  
 2. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane również, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celach  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj.  dochodzenia roszczeń – w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz  egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Organizatora; dane osobowe są  przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 
 3. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie będą przetwarzane przez okres niezbędny do  realizacji Konkursu oraz przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia  obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa z tym zastrzeżeniem, że dane  osobowe Uczestników, którym nie zostały przyznane nagrody w Konkursie będą przetwarzane przez  okres 3 miesięcy od dnia zakończenia Czasu trwania Konkursu, a dane osobowe Uczestników,  którym zostały przyznane nagrody w Konkursie będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od  końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Czas trwania Konkursu (w szczególności w  związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej). 
 4. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu,  nazwa użytkownika użyta do publikacji Odpowiedzi konkursowej, nr rachunku bankowego,  informacja o kwocie przelanej w ramach Zbiórki. 
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że  wykonanie zobowiązań Organizatora wynikających z niniejszego Regulaminu, w szczególności w  stosunku do Uczestnika, będzie niemożliwe. 
 6. Odbiorcami danych osobowych są / będą / mogą być podmioty / osoby niezbędne w procesie  realizacji Konkursu, jak np. biuro księgowe oraz w szczególnych przypadkach kancelaria prawna i inne podmioty w celu wykonania obowiązku prawnego itp. 
 7. Organizator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji  międzynarodowych. 
 8. Na podstawie RODO osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje prawo do:  a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
 9. b) żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
 10. c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
 11. d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 12. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 13. f) żądania przenoszenia danych osobowych. 
 14. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie uczestniczącej w Konkursie przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych. 12. W oparciu o przekazane w ramach Konkursu dane osobowe Organizator nie będzie podejmował  zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 15. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres e-mail: biuro@passive instal.pl. 

Reklamacje i postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można zgłaszać: w formie pisemnej za  pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres siedziby  Organizatora (ul. Cmentarna 9/11, 42-202 Częstochowa) lub za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres e-mail Organizatora: biuro@passive-instal.pl. O zachowaniu terminu do  wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez Organizatora, nie późniejsza niż 14 dni od  dnia publikacji wyników Konkursu, o której mowa w § 3 ust. 3. 
 2. Każda zgłoszona reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby  zgłaszającej reklamację, datę i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W  przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej osoba zgłaszająca  reklamację musi podać również adres elektroniczny do komunikacji. 
 3. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w  terminie i w formie wskazanej w ust. 1 i 2. 
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa maksymalnie 14 dni. Zawiadomienie o wyniku reklamacji  zostanie przesłane osobie, która prawidłowo zgłosiła reklamację: listem poleconym w przypadku  zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku  zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki  przez Organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez  Organizatora. 
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa do niezależnego od postępowania  reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za  pośrednictwem wiadomości e-mail, pod adresem: konkurs@passiveinstal.pl
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  oraz prawa polskiego. 
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek