Polityka prywatności 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), (zwane dalej „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Passive Instal Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Cmentarna 9/11, 42-202 Częstochowa, NIP: 5732924255. Adres e-mail: biuro@passive-instal.pl
 2. Celem przetwarzania Państwa danych jest zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy Państwem a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Przetwarzane będą następujące Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane identyfikacyjne podatkowe (np. NIP) oraz ewidencyjne (np. nr KRS)
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 6. Państwa dane pozyskane w celu zawarcia Umowy przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz przez okres niezbędny do pełnej realizacji umowy.
 7. Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem Umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy.
 8. Odbiorcami Państwa danych osobowych są/będą/mogą być podmioty / osoby niezbędne w procesie realizacji umowy, jak np. biuro księgowe oraz w szczególnych przypadkach kancelaria prawna oraz firma windykacyjna i inne podmioty w celu wykonania obowiązku prawnego itp.
 9. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przeniesienia danych osobowych

11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na adres e-mail: biuro@passive-instal.pl